نویسنده: mhdyhoo121 ارسال نامه

وب سایت: http://mhdyhoo121.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

- بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟

پاسخ: در واحد درآمد٢٠ قسط و طبق بند ٢٠راهنمای سیستم رانندگان موض

- نحوه شمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

پاسخ: در صورتیکه نام آنان در فهرست اعلامی از سوی ستاد سوخت که از طریق سا

* همسرم قفل درب خانه را عوض کرده است ومن وفرزندم بیرون ماندیم. چه کار کنیم؟

- پاسخ:شما می توانید از طریق دادسرا شکایت ترک انفاق مطرح کنید.همچنین می توانید با مراجعه به دادگاه |